Komunikat z VII Sesji Rady Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się VII sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie określenia liczby przedstawicieli wybieranych przez Radę Powiatu Łukowskiego do Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 • w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie na kadencję w latach 2019-2024.
 • w sprawie określenia zadań oraz podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • w sprawie odwołania Pani Beaty Skwarek ze składu Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 • w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej na okres uzupełniający do końca kadencji.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Łukowskiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • w sprawie powołania oraz określenia składu osobowego Doraźnej Komisji Rady Powiatu Łukowskiego ds. Statutu Powiatu Łukowskiego
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2019 r.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 • informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Łukowskiego.
 • Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Łukowskiego złożona przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 • informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r.
 • sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w 2018 roku.
 • informację o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz o stanie bezrobocia w Powiecie Łukowskim.
 • Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”.
 • informację o funkcjonowaniu SP ZOZ w Łukowie.

 

 Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–