Komunikat z LI sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 29 marca 2023 r. o godz. 11:00 odbyła się LI sesja Rady Powiatu Łukowskiego

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie określenia zadań oraz podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2023 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Łukowskiego za rok 2022.
 • informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Łukowskiego za rok 2022.
 • informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2022.
 • informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz o skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w 2022 roku.
 • informację o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz stanie bezrobocia w Powiecie Łukowskim.
 • informację o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, polityce rodzinnej i o wspieraniu osób niepełnosprawnych przez Powiat Łukowski, w tym realizacja powiatowych programów oraz informacje z działalności jednostek pomocy społecznej i wspierania rodziny i pieczy zastępczej wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
 • sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek –