Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego SIPPL

W ramach zakresu realizacji projektu SIPPL, są przewidziane następujące działania: 

 • Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 10, obejmująca:
  • Serwer intranetowy wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem.
  • Serwer internetowy wraz niezbędnym oprogramowaniem.
  • Macierze dyskowe;
  • System archiwizacji;
  • Komputer stacjonarny;
 • Dostawa oprogramowania dziedzinowego i licencji, ich wdrożenie, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziałach od 4 do 8 , w zakresie:
  • Podsystemu Zarządzania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
   • Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali – Kataster;
   • Mapa Zasadnicza;
   • Rejestr Cen Wartości Nieruchomości;
   • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
   • Bank osnów geodezyjnych;
   • Obsługa ZUDP;
   • Internetowa Obsługa Geodetów;
   • Internetowa Obsługa Zamówień (Sklep).
  • Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami:
   • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów;
   • Ewidencja Mienia;
   • Rejestr Ofert Inwestycyjnych.
   • Podsystemu Kształtowania Ładu Przestrzennego:
   • Rejestr Planów Przestrzennych
   • Rejestr Pozwoleń na Budowę/Rozbiórkę
   • Rejestr Zgłoszeń Zamiaru Budowy/Rozbiórki
  • Podsystemu Zarządzania Infrastrukturą Drogową:
  • Ewidencja Dróg;
  • Ewidencja Obiektów Inżynieryjnych;
  • Ewidencja Oznakowania Pionowego i Poziomego;
  • Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego;
  • Ewidencja Oświetlenia Dróg;
  • Rejestr Remontów Dróg i Obiektów Mostowych;
  • Rejestr Inwestycji Drogowych.
  • Podsystemu Ochrony Środowiska:
   • Rejestr Pozwoleń Wodno-Prawnych;
  • Podsystemu Edukacyjnego:
   • Rejestr Placówek Oświatowo-Wychowawczych;
   • Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych.
  • Podsystemu Zarządzania Kryzysowego:
   • Ewidencja Sił i Środków Służb Ratowniczych;
   • Ewidencja Toksycznych Środków Produkcji.
  • Podsystemu Słownikowego:
   • Rejestr  Interesantów
  • Podsystemu Zarządzania Informacją:
   • Geoportal Internet;
   • Geoportal Intranet.
   • Serwery map;
   • Komponent mapowy;
  • Oprogramowania narzędziowego:
   • Oprogramowanie bazodanowe
   • Stanowisko analityczne;
  • Dostawa licencji i oprogramowania narzędziowego oraz jego wdrożenie
  • Pozyskanie danych do następujących rejestrów i ewidencji, obejmujące moduły:
   • Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali – Kataster
   • Mapa Zasadnicza
   • Rejestr Cen Wartości Nieruchomości
   • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   • Bank osnów geodezyjnych
   • Obsługa ZUDP
   • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów
   • Ewidencja Mienia
   • Rejestr Planów Przestrzennych
   • Ewidencja Dróg
   • Ewidencja Obiektów Inżynieryjnych
   • Ewidencja Oznakowania Pionowego i Poziomego
   • Ewidencja Oświetlenia Dróg
   • Rejestr Placówek Oświatowo-Wychowawczych
   • Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych
   • Ewidencja Sił i Środków Służb Ratowniczych
   • Ewidencja Toksycznych Środków Produkcji
 • Przeprowadzenie szkoleń użytkowników i administratorów systemu.
 • Prowadzenie niezbędnego serwisu systemu gwarancyjnego i poza gwarancyjnego.