Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego SIPPL

Celem strategicznym budowy systemu SIPPL jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Łukowskiego na wspólnej platformie, służącej do realizacji procedur administracyjnych i ukierunkowanej na poprawę jakości oraz  efektywności administracji publicznej, zapewniającej rozwój adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych. Na realizację tego celu składają się następujące cele szczegółowe:

  1. Zapewnienie dostępu publicznego obywatelom i przedsiębiorcom do informacji przestrzennej zawartej w systemie SIPPL poprzez wdrożenie odpowiednich rejestrów i ewidencji do świadczenia usług elektronicznych oraz zapewnienie dystrybucji danych o charakterze publicznym w Geoportalu Internetowym Powiatu Łukowskiego.
  2. Usprawnienie procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem przestrzenią Powiatu Łukowskiego, poprzez zapewnienie pracownikom administracji samorządowej dostępu do aktualnej i zintegrowanej informacji o charakterze przestrzennym z poziomu Geoportalu Intranetowego zawartej w rejestrach i ewidencjach oraz zapewnienie jej ciągłej aktualizacji przez użytkowników systemu.
  3. Usprawnienie procesów zarządzania i aktualizacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jego udostępniania, poprzez wdrożenie zintegrowanych modułów podsystemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym wraz internetową obsługą geodetów i klientów zewnętrznych.
  4. Podniesienie efektywności wspomagania zarządzaniem mieniem powiatowym i mieniem skarbu państwa, poprzez zapewnienie obsługi informatycznej procesów decyzyjnych związanych z jego gospodarowaniem w ramach podsystemu gospodarki nieruchomościami.
  5. Usprawnienie procesów kształtowania ładu przestrzennego poprzez wdrożenie modułów do obsługi rejestrów planów przestrzennych, pozwoleń na budowę i rozbiórkę, zgłoszeń zamiaru budowy i rozbiórki.
  6. Usprawnienie zarządzania infrastrukturą drogową zlokalizowaną na obszarze powiatu, poprzez wdrożenie zintegrowanych z EGIB, rejestrów i ewidencji drogowych w ramach podsystemu zarządzania infrastrukturą drogową.
  7. Usprawnienie procesów zarządzania ochroną środowiska naturalnego powiatu poprzez inwentaryzacje informacji o środowisku oraz wykorzystanie tej informacji w procesach decyzyjnych w ramach podsystemu ochrony środowiska.
  8. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu  poprzez budowę modułów do obsługi zarządzania kryzysowego.
  9. Usprawnienie procesów związanych z obsługą inwestycji poprzez budowę modułu rejestru ofert inwestycyjnych.

Planowane zakończenie projektu to koniec 2014 roku.

Zarządzanie danymi przestrzennymi oraz ich udostępnienie w postaci zintegrowanej zarówno dla użytkowników wewnątrz Starostwa – za pomocą sieci lokalnej, jak i dla innych użytkowników: jednostek organizacyjnych powiatu, urzędów gmin, mieszkańców, turystów, podmiotów gospodarczych czy też potencjalnych inwestorów – realizowane jest za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez przeglądarki www.