Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego SIPPL

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Powiat Łukowski – beneficjent programu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne

Całkowita wartość projektu wynosi 4 684 695,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3 950 549,25 zł, co stanowi 85% wartości inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na lata 2013-2014r.