VII Sesja Rady Powiatu Łukowskiego

ZAWIADAMIAM

że w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17,
odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Łukowskiego.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V i z VI sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od V sesji.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Łukowskiego.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Łukowskiego złożona przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r.
 8. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w 2018 roku.
 9. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz o stanie bezrobocia w Powiecie Łukowskim.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”.
 11. Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ w Łukowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli wybieranych przez Radę Powiatu Łukowskiego do Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 13. Zgłoszenie i wybór przedstawicieli Rady Powiatu Łukowskiego do Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie na kadencję w latach 2019-2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań oraz podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Beaty Skwarek ze składu Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej na okres uzupełniający do końca kadencji.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Łukowskiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2019 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
 21. Sprawy różne i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Karol Ciołek