Sekretarz Powiatu: Jerzy Siwiec

 

Sekretarz Powiatu zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań Starostwa i może w imieniu Starosty, na podstawie jego upoważnienia, wykonywać zadania obejmujące w szczególności zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz realizację polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Starostwie.

 1. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad: organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku i dyscypliny pracy, terminowością załatwiania spraw obywateli, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem i udostępnianiem informacji publicznej oraz polityką jakości w Starostwie,
  2. inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wewnętrznych regulacji organizacyjno – prawnych,
  3. zapewnienie merytorycznej i techniczno – organizacyjnej obsługi posiedzeń organów Powiatu,
  4. koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
  5. koordynowanie i nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał oraz innych materiałów dla potrzeb Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
  6. nadzorowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków wpływających do Starostwa,
  7. nadzorowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,
  8. wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę.
 2. Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Powiatu i może uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
 3. Sekretarz Powiatu nadzoruje pracę:
  1. Biura Rady Powiatu,
  2. Wydziału Organizacji i Nadzoru,
  3. Wydziału Administracyjno – Gospodarczego,
  4. jednostek pomocy społecznej,
  5. jednostek kultury.