Środki PFRON pozyskane przez Powiat Łukowski

Dnia 14 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie a Powiatem Łukowskim reprezentowanym przez Dariusza Szustka – Starostę Łukowskiego i Janusza Kozioła – Wicestarostę, w sprawie realizacji przez jednostkę samorządu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D.

Obszar B obejmuje projekt pn. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie poprzez zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych – z kwotą dofinansowania 80.319,89 zł.

Obszar D programu obejmuje projekt pn. Zakup samochodu do przewozu uczestników warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim – z kwotą dofinansowania 80 000,00 zł oraz projekt pn. Likwidacja barier transportowych – tworzenie warunków dla przewozu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Woli Gułowskiej, poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – z kwotą dofinansowania 80 000,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania projektów wynosi: 240 319,89 zł.