Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu „Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie”

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Łukowskiego

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu „Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie”

 

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr II/23/2010 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

W dniu 1 marca 2023 r. zostało opublikowane Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozpoczęcie konsultacji odbyło się 8 marca 2023 r., a zakończenie konsultacji nastąpiło w dniu 13 marca 2023 r. o godz. 15.30.

 Informacja o ogłoszonych konsultacjach została opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łukowie www.powiatlukowski.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie, w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łukowie, przy ul. Piłsudskiego 17, parter.

Uwagi i wnioski do projektu „Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie” należało kierować w firmie elektronicznej, jako załącznik do wiadomości w formacie PDF, na adres e-mail: promocja@starostwolukow.pl, pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków lub przez złożenie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, parter, z dopiskiem: „Konsultacje, projekt „Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie”.

W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły uwagi, propozycje i wnioski od organizacji do zaproponowanego projektu „Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie”.

Zaproponowany przez Zarząd Powiatu Łukowskiego projekt „Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie”, poddany konsultacjom, nie wymaga wprowadzenia zmian.

 

 

Wicestarosta
Członek Zarządu
/-/
Janusz Kozioł