Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2023 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2023 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr II/23/2010 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 34 poz.778), w okresie od dnia 14 października 2022 r. do 18 października 2022 r.

Celem przeprowadzonych konsultacji było  zebranie opinii w sprawie wypracowania obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023, budowa dialogu obywatelskiego.

 Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach Projektu Programu Współpracy wraz z ankietą na potrzeby konsultacji zamieszczone zostały na stronie internetowej Powiatu Łukowskiego www.powiatlukowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie, w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 Uwagi na wniosku stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należało kierować drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@starostwolukow.pl, lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące programu współpracy na rok 2023” lub złożenie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łukowie ul. Piłsudskiego 17.

 Uwagi można było również zgłaszać podczas spotkania, które odbyło się w dniu 17 października 2022 r. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie.

 

W ramach przeprowadzonych konsultacji, po spotkaniu konsultacyjnym wpłynęło 5 formularzy opinii i wniosków. Poniżej przedstawiam zgłoszone opinie i uwagi wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu:

     

Lp.

Nazwa organizacji Opinie i wnioski Stanowisko Zarządu Powiatu
1. Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej

1)   ogłoszenie konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Do ewentualnej realizacji w roku przyszłym (2024).
2)   zwiększenie budżetu na działania z zakresu ”wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”; Budżet będzie zwiększony.
3)   priorytetowe zadnie publiczne promocja i ochrona zdrowia rozszerzyć o działanie: „promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym spowodowanym trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2”. Akceptacja.
2. Stowarzyszenie „Labirynt” zwiększenie budżetu na działania z zakresu „turystyka i krajoznawstwo” Budżet będzie zwiększony.
3. Koło Gospodyń Wiejskich Gołaszynianki 1)   priorytetowe zadnie publiczne kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego rozszerzyć o działanie: „ochrona małej architektury: krzyże i kaplice”; Akceptacja.
2)   promocja bezpieczeństwa w sieci; Nie mieści się w zadaniach przypisanych ustawowo.
3)   podnoszenie kompetencji i wiedzy w funkcjonowaniu Kół Gospodyń Wiejskich – szkolenie z księgowości. Nie jest to zadanie Powiatu.
4. Stowarzyszenie „Jesteśmy Sobie Potrzebni” 1)    organizacja spotykań (w tym konsultacji) dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu łukowskiego; Tak, do realizacji.
2)    objęcie wsparciem organizacji np. prowadzenie szkoleń, uaktywnianie i motywowanie członków organizacji; Nie możemy finansować wydatków bieżących organizacji. Aktywizacja to zadanie własne każdej organizacji ale będziemy organizować spotkanie przedstawicieli.
3)    ogłoszenie konkursu przed lub na początku roku co będzie umożliwiało realizację zadań w okresie np. ferii zimowych oraz zapewni ciągłość i systematyczność działań; Tak, do realizacji.
4)    zwiększenie budżetu na działania z zakresu „turystyka i krajoznawstwo” z powodu cen usług turystycznych; Budżet będzie zwiększony.
5)    zabezpieczenie środków w budżecie na zadanie publiczne działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. W przyszłym roku środki zostaną zaplanowane na 2024 r.
5. Fundacja Jana Chrzciciela 1)    zwiększenie budżetu w zakresie promocji i ochrony zdrowia. W przyszłym roku środki zostaną zaplanowane na 2024 r.

 

W związku z powyższym projekt „Rocznego programu współpracy na rok 2023 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, o treści przyjętej Uchwałą Nr 269/663/2022 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 5 października 2022 r. wraz z uwzględnionymi wnioskami zostanie przedstawiony w formie Załącznika do projektu Uchwały Rady Powiatu Łukowskiego.

 

WICESTAROSTA
Członek Zarządu
/-/
Janusz Kozioł