Przebudowa dróg powiatowych: nr 1326L KM 1+020 – 4+790 w miejscowości Baczków i nr 1324L KM 8+700 – 9+615 w miejscowości Ciechomin

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg powiatowych, oraz zapewnienie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych nr 1326L i 1324L o łącznej długości 4,7 km. Efektem robót będzie poszerzenie jezdni na przebudowanych odcinkach do szerokości normatywnych wynikających z przepustów technicznych, oraz zwiększenie równości i szorstkości nawierzchni. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania zostanie osiągnięte przez wykonanie oznakowania poziomego jezdni liniami.