Miasto Łuków

Adres:
Urząd Miasta w Łukowie
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

telefon: (025) 798 30 01
fax. (025) 798 27 01
internet: www.lukow.pl
e-mail: sekretariat@um.lukow.pl

Liczący około 30 557 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2014 r., źródło GUS) Łuków leży na Równinie Łukowskiej, nad rzeką Krzną, przy największym w środkowowschodniej Polsce kompleksie leśnym Kryńszczak, stanowiącym potencjalne zaplecze rekreacyjno wypoczynkowe.

Już dziś zresztą zaczyna się tutaj rozwijać agroturystyka i turystyka. W samym mieście istnieje gwarantująca dobre warunki wypoczynku baza turystyczna (hotele: Polonia i Zimna Woda dysponują 400 miejscami noclegowymi, czynne są 3 restauracje).

Założony w XII wieku Łuków w 1233 roku był siedzibą kasztelani. Prawo wolnego miasta otrzymał z rąk Kazimierza Wielkiego w 1369 roku, a w 1403 roku Władysław Jagiełło nadał mu prawo magdeburskie. Szczególnego znaczenie nabrało miasto w XVI i XVII wieku, stopniowo tracone w wieku XVIII i XIX (m.in. w wyniku represji władz carskich za udział mieszkańców w powstaniu listopadowym, a następnie styczniowym). Niewątpliwy wpływ na życie społeczności łukowskiej wywarły sprowadzone tutaj w XVII wieku dwa zgromadzenia zakonne: bernardynów (w 1629 roku) i pijarów (w 1696 roku).

O przeszłości historycznej miasta świadczą zachowane zabytki architektoniczne:

  • zespół klasztorny oo. bernardynów z barokowym kościołem parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
  • zespół klasztorny popijarski z późno-barokowym kościołem, również parafialnym, pw. Przemienienia Pańskiego,
  • konwikt Szaniawskich.

Dodatkową atrakcję turystyczną stanowi znajdujące się w Łukowie jedyne w Europie Środkowej stanowisko geologiczne amonitów jurajskich, przetransportowanych przez lądolód z północnej Europy.

Dziś Łuków jest siedzibą władz samorządowych gminnych, miejskich i powiatowych. Dogodnie usytuowany i z dobrymi warunkami komunikacyjnymi stanowi doskonale miejsce inwestycyjne dla każdej firmy zainteresowanej rynkiem wschodnim, a jednocześnie chcącej zachować związki z rejonem gospodarczym centralnej Polski.

Mimo iż ziemia łukowska stanowi region rolniczy, samo miasto jest w stanie organizować produkcję przemysłową. Znajdują się tu największe zakłady przemysłu mięsnego, obuwniczego i odzieżowego na Lubelszczyźnie i jedne z największych w Polsce. Na terenie miasta działa 2370 podmiotów gospodarczych.
Potencjalnych inwestorów winny dodatkowo przyciagać takie atuty jak: chłonność rynku regionalnego, relatywnie niski koszt produkcji przy zasobach gwarantujących jakość, niższe niż w innych regionach ceny towarów, obiektów i gruntów oraz obfita baza produktów rolnych dla przetwórstwa spożywczego.