Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim – Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Wobec powyższych rozstrzygnięć przetargowych w dniu 29 stycznia 2018 roku został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Obecnie wartość projektu wynosi  8 900 498,49 zł, a wydatki kwalifikowalne – 8 270 153,88 zł.

W dniu 03 stycznia 2018 r. przekazano protokolarnie teren budowy i rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych .W dniu 6 marca 2018 roku Komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Łukowskiego na wniosek Wykonawcy  dokonała odbioru częściowego robót, których wartość zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wynosi 916 132,42 zł (co stanowi 14,53 % całkowitej kwoty Umowy). Wykonawca do chwili obecnej wykonał większy zakres robót niż przewidziany w harmonogramie. Zakończono już wszystkie roboty związane z rozbiórką budynków warsztatowych i komina oraz roboty przygotowawcze i zamurowania  (bud. E i bud. B). W budynku B wstawiona została już stolarka okienna. Wykonano fundamenty , roboty murowe, ściany naziemne oraz wylano strop w budynku D. W budynku hali E przygotowane są ściany zewnętrzne do wstawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

W drugim kwartale planowane jest wykonanie fundamentów i robót murowych związanych z budową łącznika pomiędzy głównym budynkiem szkoły, a budynkiem warsztatów szkolnych (bud. B) i instalacji sanitarnych związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W ramach projektu planuje się również doposażenie 11 pracowni /warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt zgodny z rekomendacjami KOWEZiU.

W skład zakupywanego sprzętu będą wchodzić:
2) do Pracowni programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie:
– Centrum tokarskie CNC z kompletem wyposażenia,
– Pionowe frezarskie centrum obróbcze z kompletem wyposażenia

2) do Pracowni komunikacji w języku obcym:
– Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
– Tablica interaktywna
– System do nauczania języków obcych

3) do Warsztatu IV – spawalnictwo:
– Stanowisko do spawania elektrodą otuloną
– Stanowiska do spawania i cięcia – 3 szt.

4) do Warsztatu II – obróbka ręczna: – Stół ślusarski z wyposażeniem

5) do Pracowni mechatroniki samochodowej:
– Układ pneumatyki przemysłowej
– Sensoryka systemów pojazdowych
– System sterowania silnikiem ZS typu “CommonRail”
– Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
– Projektor multimedialny