Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim – Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

     Projekt obejmuje poprawę warunków i jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łukowskiego. Realizowany jest na terenie ZS nr 1 w Łukowie zlokalizowanego przy Alejach Kościuszki 10 w Łukowie (nr działek 7696 i 9742). Swoim zakresem obejmuje przebudowę i remont dwóch największych budynków ZS nr 1 w Łukowie warsztatów/pracowni szkolnych, budowę dwóch 2-kond. budynków warsztatowych, a także rozbiórkę trzech budynków parterowych (brak możliwości adaptacji, zbyt mała pow. użytkowa, niefunkcjonalność pomieszczeń).

Umowa o dofinansowanie Projektu ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Nr RPLU.13.06.00-06-0003/16-00 pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Łukowskim została podpisana w dniu 3 lipca 2017 r. Całkowita wartość projektu według umowy wynosi 8 786 946,49 PLN, całkowite wydatki kwalifikowane Projektu 8 230 649,79 PLN. Instytucja Zarządzająca przyznała Powiatowi Łukowskiemu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3 000 000,00 PLN, co stanowi 36,45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W drodze przetargu nieograniczonego jako Wykonawcę robót wyłoniono Firmę Handlowo – Usługową Jerzy Gajownik, ul. Prosta 3, 21-470 Krzywda. W dniu 28 grudnia 2017 roku Powiat Łukowski, reprezentowany przez Janusza Kozioła – Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz Włodzimierza Wolskiego – Członka Zarządu Powiatu, podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową warsztatów szkolnych z Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy opiewa na kwotę brutto 6 302 942,90 zł, z terminem rękojmi wynoszącym 84 miesiące i skróceniem terminu wykonania zamówienia o 217 dni. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową planowany jest na dzień 25 stycznia 2019 roku.

Funkcję kierownika budowy pełni Pan Jan Cabaj, natomiast funkcję nadzoru inwestorskiego sprawuje Pan Marek Janiszek – Usługi Inwestycyjne Marek Janiszek, ul. Kilińskiego 58, 21-400 Łuków, w branży konstrukcyjno – budowlanej; Piotr Bosek – branża sanitarna, Konrad Wereszczyński – branża elektryczna. Inspektorzy nadzoru zostali wybrani zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Zapytania ofertowego. Wartość sprawowanych usług wynosi łącznie 48 500,00 zł.