Komunikat z XL sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00  odbyła się XL sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie określenia zadań oraz podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 • w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łukowskiego”.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie doprecyzowania uchwały Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr X/100/2019 w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciw działaniom ukierunkowanym na promowanie ideologii LGBT.
 • w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2022 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • informację o wykonaniu w 2021 r. planu finansowego rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.
 • sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2021, o którym mowa w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535)
 • informację o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz stanie bezrobocia w Powiecie Łukowskim.
 • informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łukowskiego za rok 2021.
 • informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021.
 • sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w 2021 roku.
 • informację o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, polityce rodzinnej i o wspieraniu osób niepełnosprawnych przez Powiat Łukowski, w tym realizacja powiatowych programów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wraz z informacjami o funkcjonowaniu placówek pomocy społecznej w powiecie w 2021 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady
– Jacek Krzyszczak–