Informacja Starosty Łukowskiego

Informacja Starosty Łukowskiego

Informacja Starosty Łukowskiego dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z późn.zm.) niniejszym informuję, że z mocy prawa

z dniem 1 stycznia 2019r.  prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art.1 ust.2 wyżej wymienionej ustawy przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokalne mieszkalne, lub
 • o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez Starostę Łukowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.

Zaświadczenie wydawane jest:

– z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,

– na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,

– na wniosek właściciela lokalu – uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku,

– na wniosek właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  otrzymywane na wniosek wydawane są po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, lub na konto Miasta Łuków prowadzone w Banku Spółdzielczym
w Trzebieszowie nr konta: 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140.

Właściwy organ doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia jego wydania do Sądu Rejonowego w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Informacja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości
i okresie wnoszenia opłaty, a także o możliwości wniesienia opłaty jednorazowej
i zasadach jej wnoszenia zostanie podana w zaświadczeniu.

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia. Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia
w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku,
w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym mowa w art. 7 ust.6 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z art.9 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 • 60 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,
  w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 • 40 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 • 30 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
 • 20 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
 • 10 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020r. (zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

Wpłaty opłat rocznych z tytułu przekształcenia lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21- 400 Łuków
nr rachunku: 07 9206 0009 7103 5419 2000 0040.

Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa zostanie doręczone po dniu 31 grudnia 2019r. osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w 2020r. mogą zgłosić do dnia 1 lutego 2020r. W przypadku wniesienia przez te osoby lub spółdzielnie mieszkaniowe opłaty jednorazowej za przekształcenie w terminie do dnia 29 lutego 2020r. przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości 60 %.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 53 w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod numerem telefonu 25 798 22 03 wew. 276.