Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Łukowski z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Łukowski

NABÓR I 2019

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1337L Sięciaszka – Czerśl KM 0+010 do 3+912

Koszt realizacji zadania: 3 123 430,89 PLN

Dofinansowanie z FDS: 1 561 715,00 PLN

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1337L Sięciaszka – Czerśl  na odcinku km 0+010 –1+784,43:

 • roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy w terenie;
 • roboty rozbiórkowe: rozebranie obrzeży, rozbiórka krawężnika, rozbiórka chodnika, zdjęcie warstwy ziemi;
 • roboty ziemne: wykonanie koryta na poszerzeniu, odwiezienie gruntu z koryta;
 • krawężniki: ustawienie krawężnika betonowego, ustawienie obrzeży betonowych;
 • chodniki: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej;
 • elementy odwadniające: ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych;
 • wykonanie podbudowy i nawierzchni: profilowanie koryta, wykonanie warstwy odsączającej, podbudowa betonowa, frezowanie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie mechaniczne podbudowy, skropienie emulsją, mechaniczne wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • oznakowanie: ustawienie znaków pionowych, uzupełnienie i plantowanie poboczy;
 • roboty wykończeniowe: uzupełnienie i profilowanie korpusu drogowego wraz z zagęszczeniem, uzupełnienie, plantowanie i zagęszczenie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 1 581 483.21 zł.

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1337 L Sięciaszka – Czerśl  na odcinku km 2+057–3+912:

 • roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy w terenie, zdjęcie warstwy ziemi na odkład;
 • roboty ziemne: wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu z koryta;
 • wykonanie podbudowy i nawierzchni: profilowanie koryta, wykonanie warstwy odsączającej, podbudowa betonowa, frezowanie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie mechaniczne podbudowy, skropienie emulsją, mechaniczne wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • oznakowanie: ustawienie znaków pionowych, oznakowanie poziome;
 • roboty wykończeniowe: uzupełnienie i profilowanie korpusu drogowego wraz z zagęszczeniem, uzupełnienie, plantowanie i zagęszczenie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 1 541 947,68 zł.

 

NABÓR II 2019

 1. Przebudowa dróg powiatowych 1210L Łuków (ul. Cieszkowizna) – Aleksandrów – Gąsiory – Brzostówiec – Radzyń Podlaski i 1318 L Trzebieszów – Strzyżew – Aleksandrów

Koszt realizacji zadania: 15 121 666,83 PLN

Dofinansowanie z FDS: 10 585 166,00 PLN

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1210L Łuków (ul. Cieszkowizna)-Aleksandrów-Gąsiory-Brzostówiec-Radzyń Podlaski na odcinku KM 3+860,00 – 6+050,33:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków;
 • krawężniki: rozebranie krawężników, ułożenie krawężników wraz z wykonaniem ław betonowych;
 • chodniki: wykonanie koryta, odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, rozebranie obrzeży, ułożenie obrzeży, rozebranie istniejącego chodnika, wykonanie warstwy pospółki pod chodnik, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku 2190 m.
 • podbudowa: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie nawierzchni, skropienie podbudowy i warstwy dolnej emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • zjazdy: ułożenie kostki betonowej na zjazdach;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 2 931 261,38 zł.

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1210L Łuków (ul. Cieszkowizna) – Aleksandrów – Gąsiory – Brzostówiec – Radzyń Podlaski na docinku KM 6+158,66 – 9+850:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków;
 • podbudowa: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wzmacniającej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 3 930 841,11 zł.

Zakres robót objętych przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1210 L, nr 1318 L i drogi gminnej nr 102340 L w miejscowości Aleksandrów gmina Łuków:

 • skorygowanie trasy dwóch wlotów,
 • wybudowanie ronda i przebudowanie wlotów,
 • ułożenie krawężników i chodników,
 • ułożenie nawierzchni asfaltowej,
 • wybudowanie zjazdów,
 • wykonanie odcinka drenu,
 • regulacja rowów drogowych,
 • budowa linii oświetlenia ulicznego YAKXS 4×35 mm2,
 • montaż słupa oświetleniowego,
 • montaż opraw oświetleniowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Handlowo-Usługowa „ŻWIRKOP” Bożena Kożuchowska z siedzibą w Szczygłach Górnych 6. Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 693 491,60 zł.

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1318L Trzebieszów – Strzyżew – Aleksandrów na odcinku KM 0+000 – 4+089:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków;
 • podbudowa: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie podbudowy i nawierzchni, skropienie podbudowy i warstwy dolnej nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wzmacniającej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 3 921 199,48 zł.

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1318L Trzebieszów-Strzyżew-Aleksandrów na odcinkach KM 4+089 – 5+641,50 oraz KM 5+814 – 6+440:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków;
 • roboty ziemne: roboty ziemne pod planowany kanał;
 • krawężniki: rozebranie krawężników, ustawienie krawężników wraz z wykonaniem ław betonowych;
 • chodniki: wykonanie koryta, odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, rozebranie obrzeży, ustawienie obrzeży, rozebranie istniejącego chodnika, wykonanie warstwy pospółki pod chodnik, podbudowa betonowa, ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 2166 m;
 • elementy odwadniające: ułożenie rur, wykonanie studzienek ściekowych, zasypanie i zagęszczenie kanału;
 • podbudowa: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie podbudowy i nawierzchni, skropienie podbudowy i warstwy dolnej nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wyrównawczej, , wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • zjazdy: ułożenie kotki betonowej na zjazdach;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 3 644 873,26 zł.

 1. Przebudowa i remont dróg powiatowych 1345L Krzywda – Wola Okrzejska – Okrzeja, 1350L Adamów – Gułów – Wola Okrzejska i 1359L Stanin – Krzywda – Adamów – Krzówka – dr. kraj. 49

Koszt realizacji zadania: 20 809 961,61 PLN

Dofinansowanie z FDS: 14 566 973,00 PLN

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1345 L Krzywda – Wola Okrzejska – Okrzeja na odcinku KM 0+000 – 6+500:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków, usunięcie warstwy ziemi;
 • podbudowa: wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 8 139 344,19 zł.

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1345 L Krzywda – Wola Okrzejska – Okrzeja na odcinku KM 8+200 – 10+500:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi;
 • podbudowa: wykonanie koryta na poszerzeniu, odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 2 366 620,71 zł.

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1350 L Adamów – Gułów – Wola  Okrzejska na odcinku KM 2+600 – 7+234,60:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków, usunięcie warstwy ziemi;
 • podbudowa: wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 5 857 507,38 zł.

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1350L Adamów – Gułów – Wola Okrzejska na odcinku KM 7+295,70 – 8+350:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków, usunięcie warstwy ziemi;
 • podbudowa: wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 984 779,25 zł.

Zakres robót objętych remontem drogi powiatowej nr 1350 L Adamów – Gułów – Wola Okrzejska na odcinku KM 0+000 – 0+900:

 • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy dolnej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o grubości 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 538 153,33 zł.

Zakres robót objętych remontem drogi powiatowej nr 1359 L Stanin – Krzywda – Adamów – Krzówka – dr. kraj. 49 na odcinkach KM 6+360 – 7+650 oraz KM 18+900 – 20+750:

 • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 2 101 855,86 zł.

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1359 L Stanin – Krzywda – Adamów – Krzówka – dr. kraj. 49 na odcinku KM 27+550 – 28+275:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, podcinanie gałęzi, usunięcie warstwy ziemi;
 • podbudowa: wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 6 cm;
 • roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu;
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 821 700,89 zł.

NABÓR 2020

 1. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1312L: KM 2+000 – 5+256 odcinek Popławy – Celiny, KM 15+012 – 18+041 odcinek droga krajowa nr 63 – Gręzówka i KM 22+825 – 23+145 odcinek Ławki – Łuków

 

Koszt realizacji zadania: 5 415 592,60 PLN

Dofinansowanie z FDS: 3 790 914,00 PLN

 

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1312L na odcinku KM 2+000 – 5+256 Popławy – Celiny:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków;
 • podbudowa: usunięcie warstwy ziemi, wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu z koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków pionowych, uzupełnienie i profilowanie korpusu drogowego, wykonanie rowu obustronnie z odwiezieniem gruntu, plantowanie i zagęszczenie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonywanych robót wynosi 2 695 431,29 zł.

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1312L na odcinku KM 22+825 – 23+145 Ławki – Łuków:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków;
 • podbudowa: usunięcie warstwy ziemi, wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu z koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków pionowych, uzupełnienie i profilowanie korpusu drogowego, profilowanie skarp rowu, plantowanie i zagęszczenie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonywanych robót wynosi 270 749,37 zł.

Zakres robót objętych remontem drogi powiatowej 1312L na odcinku KM 15+012-18+041 droga krajowa 63 – Gręzówka:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe;
 • roboty nawierzchniowe: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wzmacniającej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie znaków pionowych, uzupełninie i profilowanie korpusu drogowego, profilowanie skarp, plantowanie i zagęszczenie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wartość wykonywanych robót wynosi 2 449 411,94  zł.

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 0+327 – 5+500 odcinek Zabiele – Wólka Różańska

Koszt realizacji zadania: 3 570 643,20 PLN

Dofinansowanie z FDS: 2 499 450,00 PLN

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej 1304L na odcinku KM 0+327-5+500 Zabiele – Wólka Różańska:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków;
 • podbudowa: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 6 m), odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wzmacniającej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie znaków pionowych, uzupełninie i profilowanie korpusu drogowego, wykonanie rowu, profilowanie skarp, plantowanie i zagęszczenie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonywanych robót wynosi 3 570 643,20 zł.

 1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1326L KM 1+020 – 4+790 w miejscowości Baczków i nr 1324L KM 8+700 – 9+615 w miejscowości Ciechomin

Koszt realizacji zadania: 3 612 670,36 PLN

Dofinansowanie z FDS: 2 528 869,00 PLN

 

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1324 L na odcinku KM 8+700 – 9+615 w miejscowości Ciechomin:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe;
 • podbudowa: usunięcie warstwy ziemi, wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 7 m), odwiezienie gruntu z koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków pionowych, uzupełnienie i profilowanie korpusu drogowego, wykonanie rowu obustronnie z odwiezieniem urobku, plantowanie i zagęszczenie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonywanych robót wynosi 786 431,64 zł.

 

 

Zakres robót objętych przebudową drogi powiatowej nr 1326L na odcinku KM 1+020 – 4+790 w miejscowości Baczków:

 • roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków;
 • podbudowa: usunięcie warstwy ziemi, wykonanie koryta na poszerzeniu (poszerzenie drogi do 6 m – 7,20 m), odwiezienie gruntu z koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy betonowej;
 • roboty nawierzchniowe: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4 cm;
 • roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków pionowych, uzupełnienie i profilowanie korpusu drogowego, wykonanie rowu obustronnie z odwiezieniem urobku, plantowanie i zagęszczenie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61.

Wartość wykonywanych robót wynosi 2 826 238,72 zł.