Powiat Łukowski realizuje projekt “Cyfrowy Powiat”

Powiat Łukowski realizuje projekt „Cyfrowy Powiat”

Powiat Łukowski realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Całkowita wartość grantu dla Powiatu Łukowskiego wynosi 318 500,00 zł Okres realizacji grantu – do 31.10.2023 r.

Celem projektu grantowego Cyfrowy Powiat jest poprawa dostępności powiatu w zakresie realizacji usług publicznych szczególnie w obszarach dostępności cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa.

Rozwój cyfrowy Powiatu Rzeszowskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia nastąpi poprzez wymianę przestarzałego sprzętu

W ramach grantu zaplanowany jest rozwój infrastruktury informatycznej urzędu w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa posiadanych zasobów oraz zwiększenia odporności na awarie.

W ramach projektu realizowane są  następujące zadania i zakupy:
– zakup 20 laptopów i 30 komputerów dla wydziałów Starostwa,
– przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Projekt „Cyfrowa Powiat” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.