Nazwa zadania: „Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym”

W dniu 4 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łukowie podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym” zawartą pomiędzy Powiatem Łukowskim, a Firmą Handlowo-Usługową Jerzy Gajownik z siedzibą w Krzywdzie.

Protokolarnie Wykonawcy przekazano teren w dniu 7 października 2022 r.

Termin wykonania  zadania zgodnie z umową został określony na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach zadania realizuje się m.in. niżej wymienione roboty:

  • Budowa budynku z funkcją strzelnicy sportowo-rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zagospodarowania terenu;
  • Rozbiórka istniejącego nieużytkowanego budynku gospodarczego o pow. 512 m2, istniejącego nieużytkowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, istniejących nieużytkowanych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej;
  • Budowa zjazdu z drogi gminnej, ciągów pieszo-jezdnych dojazdowych oraz wyznaczenie 11 stanowisk postojowych;
  • Budowa szczelnego zbiornika na wodę opadową z dachu projektowanego budynku i z terenu utwardzonego na działce nr 1116/10;
  • Usunięcie kolizji z istniejącą linią napowietrzną instalacji energii elektroenergetycznej.

Zakończenie robót budowlanych, zgodnie z podpisaną umową planowane jest na dzień 4 kwietnia 2024 r.

Ostateczny koszt robót budowlanych na podstawie zawartej umowy oraz Aneksów do umowy wyniesie 20 439 574,92 zł brutto zł.

Do kosztów budowy należy dodać koszty wyposażenia strzelnicy, na które obecnie są przeprowadzane zamówienia publiczne. Planowany koszt wyposażenia to kwota 272 939,31 zł.

W ramach zadania powstanie Strzelnica – obiekt dydaktyczny przeznaczony do kształcenia zawodowego młodzieży i służb wojskowych, odpowiadający wymogom techniczno-budowlanym z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Hala w budynku strzelnicy podzielona zostanie na strefę strzelań oraz stanowiska strzeleckie, w tym: 4 stanowiska strzeleckie dla osi 100 m, 5 stanowisk dla osi 50 m, 5 stanowisk dla osi 25 m i 5 stanowisk dla osi 10 m.

Hala strzelania wyposażona zostanie w: Kulochwyty główny, pomocniczy oraz górny przed linią celu; Wychwytywacz pocisków; Tarczownia; Antyrykoszetowe płyty gumowe na podłogę; Antyrykoszetowe płyty gumowe na ściany i sufity; Panele dźwiękochłonne; Transporter celów strzeleckich; Obrotnik celów strzeleckich; Podnośnik celów strzeleckich.

Budynek będzie wyposażony w System kontroli dostępu (karty, czytniki), System sygnalizacji włamania.

Na dachu zostały umieszczone kubaturowe urządzenia wentylacji mechanicznej, jednostki zewnętrzne instalacji klimatyzacji oraz panele fotowoltaiczne.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 42,78 kWp będzie produkować rocznie ok. 46 677 kWh energii elektrycznej. Składa się ona ze 138 modułów fotowoltaicznych, polikrystalicznych o mocy 310 Wp każdy.

Budynek wyposażono w trzy centrale wentylacyjno nawiewno-wywiewne z odzyskiem.

Na realizację ww. inwestycji pozyskano środki z Polskiego Ładu w kwocie 13 500 000,00 – zgodnie z wnioskiem z dnia 2022-02-25 o dofinansowanie nr Edycja2/2021/2586/PolskiLad oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego, w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.

Minister udzielił Powiatowi dofinansowania w wysokości 4 529 300,00 zł, z czego:

– w roku 2023 – w kwocie 3 000 000,00 zł,

– w roku 2024 w kwocie 1 529 300,00 zł.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest Pan Karol Goławski, właściciel Firmy DWG Karol Goławski, ul. Ks. J. Twardowskiego 8, 21-400 Łuków, który będzie sprawował nadzór nad branżą konstrukcyjno-budowlaną, nad pozostałymi branżami następująco: Pani Małgorzata Ciołek nad branżą sanitarną, Pan Dariusz Kędziora nad branżą elektryczną.

Koszt usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego wyniesie 119 000,00 zł.