Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności muzeum, zabytkowego parku i kopca

CENTRUM KULTURY SIENKIEWICZOWSKIEJ – I ETAP PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI MUZEUM, ZABYTKOWEGO PARKU I KOPCA

Celem projektu jest utworzenie na bazie Muzeum H. Sienkiewicza – Noblisty pochodzącego z Ziemi Łukowskiej, Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej, w celu pełniejszego wykorzystania i upowszechniania dorobku kulturowego związanego z postacią Henryka Sienkiewicza. W celu tym mieszczą się cele szczegółowe takie jak:

 • Poprawa efektywności wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych zabytkowego zespołu podworskiego w Woli Okrzejskiej, związanych z postacią Henryka Sienkiewicza.
 • Ochrona i rewitalizacja zabytkowych zasobów materialnych zabytkowego zespołu podworskiego w Woli Okrzejskiej.
 • Rewitalizacja i zagospodarowanie istniejącego parku podworskiego.
 • Ochrona i poprawa dostępności do zabytkowych zbiorów muzealnych Muzeum Henryka Sienkiewicza.
 • Wykorzystanie szans i potencjału związanych z utworzeniem Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej.
 • Rewitalizacja Kopca ku pamięci H. Sienkiewicza.
 • Upowszechnianie dorobku i postaci H. Sienkiewicza jako dobra narodowego, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.
 • Poprawa dostępności do dóbr kulturowych i związanych z nimi zasobów materialnych i niematerialnych dzięki utworzeniu Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej. Cele projektu wpisują się wprost w cele RPO WL 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 “Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Priorytet inwestycyjny 6c: “Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, a także w cele SzOOP RPO WL, działanie 7.1. “Dziedzictwo kulturowe i naturalne”. W opisie celu tego działania podkreśla się ochronę i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego i taki właśnie efekt przyniesie wdrożenie przedkładanego projektu “Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – podniesienie atrakcyjności muzeum, zabytkowego parku i kopca”. Cele projektu są spójne na szczeblu lokalnym z celami określonymi w Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020.

Podstawową grupą docelową rezultatów projektu jest młodzież szkolna. Główne zadania zaplanowane w projekcie to przebudowa i remont istniejącego budynku Muzeum H. Sienkiewicza, rewitalizacja istniejącego zabytkowego parku wraz z budową nowych dróg pieszo-jezdnych oraz budową nowego ogrodzenia całości terenu, rewitalizacja Kopca H. Sienkiewicza. Zakłada się, że realizacja projektu doprowadzi do:

 • Wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
 • Wzrostu liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych i drogowych, które mają za zadanie rewitalizację zespołu podworskiego w Woli Okrzejskiej gm. Krzywda (działka nr 1354/16), wpisanego do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego pod numerem A/386 oraz przebudowę kopca Henryka Sienkiewicza w Okrzei gm. Krzywda (działka nr 1013/8).

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w związku z przebudową oficyny południowej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, przebudową parku, znajdującego się przy muzeum oraz przebudową kopca Henryka Sienkiewicza zlokalizowanego w Okrzei w ramach projektu pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

W drodze przetargu nieograniczonego jako Wykonawcę robót wyłoniono Firmę Jacek Wojtaś „SOLARPROFI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż. Postępowanie zostało podzielone na dwie części: część 1 dotyczącą przebudowy oficyny południowej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej wraz z przebudową parku znajdującego się przy muzeum oraz część 2 dotyczącą przebudowy kopca Henryka Sienkiewicza zlokalizowanego w Okrzei.

W dniu 2 lutego 2021 roku Powiat Łukowski, reprezentowany przez Dariusza Szustka – Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz Janusza Kozioła– Członka Zarządu Powiatu, podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową oficyny południowej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej wraz z przebudową parku, znajdującego się przy muzeum oraz umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Kopca Henryka Sienkiewicza.

Zgodnie z zawartymi umowami wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy opiewa na kwotę brutto 1 940 863,74 zł za część 1 oraz 405 070,98 zł za część 2 co w sumie stanowi 2 345 934,72 zł. z terminem rękojmi wynoszącym 84 miesiące i terminem wykonania zamówienia skróconym o 60 dni względem pierwotnego założenia. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową planowany jest na dzień 1 marca 2022 roku.

Funkcję kierownika budowy pełni Pan Andrzej Sala, natomiast funkcję głównego inspektora nadzoru inwestorskiego sprawuje Pan Lech Buczkowski. Inspektorzy nadzoru zostali wybrani zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Zapytania ofertowego. Wartość sprawowanych usług nadzoru inwestorskiego wynosi łącznie 54000,00 zł.

W dniu 12 lutego 2021 r. przekazano protokolarnie teren budowy i rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych.

W ramach wykonania robót budowlanych planuje się w szczególności:

 • wymianę posadzek w całym budynku wraz z wprowadzeniem nowych warstw posadzki na gruncie zwieńczonej parkietem dębowym;
 • uzupełnienie, naprawę tynków i przemalowanie wszystkich ścian i sufitów;
 • likwidację schodów drewnianych oraz roboty ciesielsko – stolarskie związane z renowacją drzwi;
 • remont konstrukcji drewnianej poddasza;
 • izolację przeciwwodną istniejących ścian fundamentowych
 • wykonanie nowej opaski z kamienia z kostką granitową wokół budynku, zamocowaną na ławie betonowej;
 • montaż nowych rur spustowych oraz rynien z tytanu cynku;
 • remont schodów zewnętrznych, poprzez skucie istniejących płyt lastrykowych, uzupełnienie konstrukcji schodów oraz montaż kamiennych, naturalnych, płyt granitowych, płomieniowanych antypoślizgowych;
 • wykonanie nowego ogrodzenia, w tym słupków przybramowych ceglanych, bramy i furtki;
 • wykonanie alejek parkowych wraz z ich obramowaniem;
 • roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym dostawa i montaż latarni parkowych oraz monitoringu zewnętrznego;
 • roboty w zakresie instalacji sanitarnych oraz c.o., w tym dostawę i montaż pompy ciepła.
 • wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
 • wykonanie alejek dla pieszych o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki wraz z obramowaniem,
 • wykonanie umocnienia skarp kratką trawnikową,
 • wykonanie alejki dojazdowej i alejek dla aut o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • wykonanie humusowania z obsianiem trawą,
 • demontaż starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia,
 • dostawę i montażu ławek parkowych, koszy na śmieci, lunety,
 • odnowienie pomnika i obelisku.

Umowa o dofinansowanie Projektu ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Nr RPLU.07.01.00-06-0014/19-00 pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Łukowskim została podpisana w dniu 14 września 2020 r. Całkowita wartość projektu według umowy wynosi 3 815 631,11 PLN, całkowite wydatki kwalifikowane Projektu 2 966 212,29 PLN. Instytucja Zarządzająca przyznała Powiatowi Łukowskiemu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 372 969,87 PLN, co stanowi 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.