Informacja dla przewoźników

Informacja

UWAGA:
Przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym wydane przed dniem 17 września 2023 r., są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć organowi licencyjnemu, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, tj. aktualne dokumenty wszystkich kierowców wykonujących przewozy na rzecz przedsiębiorcy, w postaci: orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, prawa jazdy, informacji z Krajowego Rejestru Karnego – podstawa prawna: art. 14 ust. 2 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123.