Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim

Tytuł projektu:  Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Nr umowy o dofinansowanie: 178/FELU.10.03-IZ.00-0083/23-00 z dnia 27.03.2024 r.
Wartość projektu: 2 424 787,82 zł
Wartość dofinansowania: 2 181 839,42 zł
Wkład własny (rzeczowy): 242 948,40 zł
Termin realizacji: 01.02.2024 r. – 30.06.2026 r.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie;
 2. IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie;
 3. Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie;
 4. Liceum Ogólnokształcące im. J. Dwernickiego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim;
 5. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe),
 • zajęcia rozwijające, wspierające i wyrównawcze oraz doradztwo zawodowe dla uczniów,
 • zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu,

Grupy docelowe:

 • 1040 uczniów  (700 kobiet i 340 mężczyzn),
 • 30 nauczycieli (25 kobiet, 5 mężczyzn).

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia i szkolenia oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla uczniów i nauczycieli z liceów ogólnokształcących Powiatu Łukowskiego. Projekt jest skierowany przede wszystkim do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby zapewnić im wsparcie potrzebne do rozwoju i zapewnić równy start w życiu.

Efekty, rezultaty projektu:

 • wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów,
 • pomoc uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 • poprawa jakości kształcenia uczniów,
 • rozbudzenie wyobraźni badawczej uczniów oraz wzmocnienie innowacyjności wśród młodzieży,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • wzrost umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,
 • rozwój innowacyjnych metod nauczania,
 • podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach,
 • poprawa dostępności szkół.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie