Zmiana terminu na złożenie wniosków o dostosowanie decyzji odpadowych

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2019, 1579) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1592), wydłużająca termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji z  5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie (tj. 5 września 2018r)  ww. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wskazane wymagania w terminie do 5 marca 2020 roku, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wygasa.

Wniosek można złożyć na Punkt Informacyjno-Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków. Szczegółowe informacje są udzielane w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Starostwa Powiatowego w Łukowie ul. Czerwonego Krzyża 4, 21-400 Łuków, tel. 25 798-22-03 wew. 191.