Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Statutu Muzeum Regionalnego

Konsultacje projektu „Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie”, zostały przeprowadzone w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca 2019 r.

Celem przeprowadzonych konsultacji było zbieranie opinii i wniosków dotyczących zapisów zawartych w projekcie „Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie”, od organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), które prowadzą działalność statutową w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

/Treść Sprawozdania/