Program AKTYWNY SAMORZĄD dla niepełnosprawnych studentów

Program Aktywny samorząd

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Łukowie  informuje  o  realizacji   programu finansowanego  ze  środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych AKTYWNY SAMORZĄD. W ramach  programu osoby niepełnosprawne  posiadające  znaczny  lub  umiarkowany stopień  niepełnosprawności  i  planujące  dalszą  naukę mogą ubiegać się o pomoc finansową w uzyskaniu  wykształcenia  na  poziomie  wyższym tj.  w  szkole  wyższej  lub  policealnej,  a  także kolegium.

Warunki udziału w programie:

1.Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobiera naukę  w  szkole  wyższej  lub  szkole  policealnej  lub  kolegium  lub  ma  przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

2.Kwota  dofinansowania poniesionych  kosztów  nauki na  jeden  semestr/półrocze  w 2021 r., wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia -1.000 zł lub 1.500 zł, przy czym kwota ta może zostać zwiększona m.in. o:

a) 700 zł w przypadku, które określi realizator programu,

b) 500 zł w przypadku kosztów z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

c) 300 zł w przypadku posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny,

d) 300 zł w przypadku,  gdy  wnioskodawca  pobiera  naukę  jednocześnie  na  dwóch  (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

e) 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie.

  • opłaty  za  naukę  (czesne)
  • równowartość kosztów czesnego,  max. do 4.000  zł w  ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy  czym  kwota  ta  może zostać zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym kierunku/kierunkach w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym.

Terminy przyjmowania wniosków:

  • 01.03-30.03.2021-dla wniosków dotyczących sem. letniego.
  • 01.09-10.10.2021–dla wniosków dotyczących sem. zimowego.

Od 2020 roku można ubiegać się o pomoc składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

 

Szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać pod nr tel. 25798 9913 w.65 lub 501896329