Nowe wzory ofert konkursowych

Konkurs Ofert

W związku  planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1813) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych ogłaszanych w konkursach ofert.

W załączeniu przedstawiamy przykładowo wypełnioną ofertę realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), wszystkie dane i informacje przedstawione zostały wyłącznie poglądowo jako pomoc dla oferentów nieposiadających doświadczenia w ubieganiu się o dotacje. Kolorem czerwonym zaznaczono istotne wskazówki nt. sposobu wypełnienia wniosku.

Przykładowa oferta /WZÓR/