Nabór wniosków na zadania dotacyjne na 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków na zadania dotacyjne na 2021 r. Termin składania wniosków wyznaczono od 29 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

Do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji zaproszeni są:

– stowarzyszenia działające na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.),

– fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167),

– jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych działające na podstawie właściwych przepisów,

– parki narodowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) i inne instytucje ochrony przyrody,

– muzea działające na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020r. poz. 902) i inne instytucje kultury,

– ogrody zoologiczne i botaniczne, działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) i inne instytucje edukacji ekologicznej, występujące samodzielnie, a także w partnerstwie, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przy zachowaniu zasady zrównoważonej koncentracji pomocy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na internetowe stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie