Konkurs – Inwestycja Roku 2022

Konkurs

Nowy Rok, Nowe Plany, wyzwania.. ale też ważny czas na podsumowanie tego, co za nami.

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza Plebiscyt na inwestycję roku 2022 zrealizowaną na terenie Powiatu Łukowskiego. Przedstawiamy Państwu inwestycje, które zrealizowaliśmy w 2022 r. Zachęcamy do głosowania, wybierając jedną spośród wytypowanych inwestycji, która Państwa zdaniem jest najważniejsza, prosimy o zostawienie 👍 pod zdjęciem wybranej inwestycji. Głosowanie w Plebiscycie trwa do 28 lutego 2023 r. do godz. 12.00. i dostępne jest na stronie https://www.facebook.com/powiatlukowski 

Wśród osób, które oddadzą głos na zwycięską inwestycję, wylosujemy 10 Katalogów zbiorów Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zawierający opis bogatej kolekcji pamiątek po naszym nobliście, które znajdują się w naszym muzeum. Odbiór nagród możliwy będzie w Wydziale Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Remont i modernizacja Muzeum Henryka Sienkiewicza, renowacja parku oraz kopca

Powiat Łukowski  zrealizował inwestycję  w ramach projektu „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Renowację przeszedł również park otaczający muzeum oraz kopiec naszego noblisty w Okrzei.

Zakres rzeczowy projektu obejmował  roboty budowlane związane z przebudową istniejącej oficyny południowej, rewitalizację parku przy Muzeum, rewitalizację Kopca Henryka Sienkiewicza w Okrzei oraz wyposażenie Muzeum.

Wartość projektu wyniosła ogółem 3 815 631,11 PLN. Dofinansowanie projektu stanowiło 80% kosztów kwalifikowanych i wyniosło 2 372 969,81 PLN

 

Zarząd Powiatu Łukowskiego oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie jest otwarty na zmieniające się realia oraz potrzeby i oczekiwania pacjentów. Z tego względu w celu poprawy warunków i dostępności  do usług medycznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Stoczek Łukowski przeprowadzono prace budowlane obejmujące remont, przebudowę oraz termomodernizację pomieszczeń budynku, w którym zlokalizowana jest: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, Rehabilitacja, Apteka oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zadanie swoim zakresem obejmowało trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 1600 m2 wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowaniem terenu i budową parkingu.

Wartość inwestycji stanowi kwotę 5, 4 mln zł sfinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjno – Zabiegowego.

Wartość inwestycji: 9 800 611,65 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7 811 700 zł, dofinansowanie Powiatu Łukowski 468 501 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojcieszkowie” zostało wykonane ze środków własnych łukowskiego Szpitala, przy współpracy z Zarządem Powiatu Łukowskiego.

Zadanie polegało  na budowie budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojcieszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, energetyczne oraz gazowe wraz z zbiornikiem naziemnym LPG), miejscami postojowymi i utwardzeniem dojścia do budynku.

Piękny i nowoczesny budynek służy pacjentom Poradni.

Powiatowa inwestycja w infrastrukturę drogową na terenie Miasta Łuków realizowana  pn. „Budowa ronda na DK 63 ul. Radzyńska oraz przebudowa ul. Popiełuszki i ul. Przemysłowej w Łukowie” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja pn. „Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TEN-T” objęła swym zakresem realizację trzech odrębnych zadań drogowych na terenie miasta Łuków, tj. przebudowę ul. Popiełuszki, ul. Przemysłowej, przebudowę skrzyżowania ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Przemysłowej i Al. Kościuszki (rondo im. Fryderyka Koziarza), przebudowę skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Ks. Brzóski,  przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 806.

Drugie zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej (Al. Króla Władysława Jagiełły) z drogą krajową nr 63 (ul. Radzyńska). Na skrzyżowaniu tym wybudowane zostało rondo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową do przyległych posesji.

Ostatnie zadanie dotyczyło przebudowy najstarszego, a tym samym najbardziej wysłużonego odcinka obwodnicy – Al. Wojska Polskiego. Została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna.

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie była realizowana w  dwóch różnych częściach budynku.

W części A powstał dwukondygnacyjny budynek, w którym powstało 6 nowych sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym na każdej kondygnacji. Przebudowie uległ również dach nad tą częścią budynku, który połączył nowo powstałą część z istniejącą połacią.

Całość zadania to koszt 2,8 mln zł.

 

Przebudowa dróg powiatowych:

Nr 1300L odcinek Stara Prawda – Jamielne,

Nr 1301L odcinek Stoczek Łukowski – Jamielne,

Nr 1321L odcinek Jagodne – Nowa Prawda”.

 

Całkowita wartość inwestycji to 8 645 177,47 zł. Inwestycja została zrealizowana przy 60-cio procentowym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania 5 187 106 zł).

 

W ramach przedsięwzięcia przebudowano trzy odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 9,9 km, w zakresie poszerzenia jezdni, przebudowy chodników, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie robót wpłynęło pozytywnie na zwiększenie komfortu podróżowania oraz poprawę dostępności do ośrodków  gospodarczych i usług publicznych w Stoczku Łukowskim.

Przebudowa dróg powiatowych:
Nr 1315L odcinek Zaolszynie – Wierzejki,
Nr 1316L odcinek w obrębie Wierzejki,
Nr 1317L odcinek Jakusze – Wierzejki.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 11,6 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą blisko 7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach przedsięwzięcia zostało przebudowanych 14 km dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Trzebieszów w zakresie poszerzenia jezdni, przebudowy istniejących i budowy nowych chodników, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzięki zrealizowaniu inwestycji nastąpiła oczekiwana przez mieszkańców i przedsiębiorców poprawa infrastruktury drogowej w północno-wschodniej części powiatu łukowskiego funkcjonalnie powiązanej z siecią dróg gminnych, drogą wojewódzką nr 806 oraz z drogą krajową nr 2 na terenie powiatu siedleckiego.