KOMUNIKAT – Pomoc klęskowa dla rodzin

KOMUNIKAT Pomoc klęskowa dla rodzin

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2399), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nastąpiły zmiany w programie dla rodzin, tj:

  1. Termin składania wniosków został wydłużony do 30 listopada 2022 r.
  2. Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Wnioski /kopie faktur mogą być składane:

  1. bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
  2. za pośrednictwem platformy ePUAP;
  3. wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu, a nie data jego nadania.

Termin 30 listopada 2022 r. dotyczy również konieczności dostarczenia do tego dnia kopii faktur przez wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na poprzedniej wersji formularza.

W przypadku złożenia wniosku bądź kopii faktur po 23 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wzory wniosków oraz wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2