Aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łukowskiego”

Plan Transportu

OGŁOSZENIE
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łukowskiego”.

Starostwo Powiatowe w Łukowie informuje, iż opracowano aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łukowskiego”. Zaktualizowany plan został udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul. Czerwonego Krzyża 4, pok. nr 10, wgląd do zaktualizowanego „Planu transportowego” możliwy jest w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. Przedmiotowy zaktualizowany plan transportowy został zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie (TUTAJ).

Zmiana Planu Transportowego nastąpi w zakresie aktualizacji linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, zmiany załącznika graficznego przedstawiającego sieć linii komunikacyjnych oraz utworzeniu podpunktu 2 w rozdziale 8 pn. „Linie komunikacyjne, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, oraz planowany termin rozpoczęcia ich użytkowania”.

Uwagi do aktualizacji planu transportowego, można składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie pod w/w adresem,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretariat@starostwolukow.pl,
    w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.